Objavljeno: 05. 03. 2020 - 2:02

Energetska obnova obiteljskih kuća

Raspisivanje poziva predviđa se krajem prvog kvartala 2020. godine, a odnosit će se na postojeće obiteljske kuće, bez obzira na godinu izgradnje.
 

 • osnovni uvjet je da budu zakonito izgrađene odnosno legalne
 • moći će se prijaviti obiteljske kuće iz kontinentalne Hrvatske energetskog razreda D ili niže, odnosno obiteljske kuće iz primorske Hrvatske energetskog razreda C ili niže. 
  ( Da li obiteljska kuća spada u kontinentalnu ili primorsku Hrvatsku iskazano je na energetskom certifikatu zgrade. )
 • stopom od 60% sufinanciranja

Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: 

 • ima najviše tri stambene jedinice; 
 • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2. 

Programom se predviđa poticanje sljedećih aktivnosti: 

 • povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora:
  - energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr. – detalji se propisuju u javnom pozivu); 
  - zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom;
 • cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE:
  - sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima; 
  - sustavi na drvnu sječku/pelete; 
  - dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda; 
  - fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju. 

Energetska obnova obiteljskih kuća

Detaljan sadržaj dokumentacije potrebne za prijavu na poziv bit će također propisan u samom tekstu javnog poziva dok obavezna dokumentacija za prijavu minimalno uključuje: 

 • Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat i detaljnu ponudu izvođača radova za provedbu mjera specificiranih u izvješću o energetskom pregledu. Navedenim dokumentima potvrđuje se zadovoljavanje tehničkih uvjeta propisanih u javnom pozivu; 
 • Fotodokumentaciju postojećeg stanja; 
 • Dokaze o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine – vrste ovih dokaza detaljno se raspisuju u javnom pozivu. 

   

FZOEU objavljuje na svojim mrežnim stranicama najavu javnog poziva najmanje 15 dana prije njegove objave.

- javni poziv je otvoren do utroška predviđenih sredstava. Pristigle prijave obrađuju se po redoslijedu zaprimanja, a valjanim se smatraju isključivo prijave koje sadrže svu valjanu dokumentaciju.
- Za sve pravovremeno pristigle i valjane prijave, FZOEU donosi odluke o sufinanciranju te odluke i ugovore o sufinanciranju šalje korisnicima u roku od 45 dana od dana zaprimanja prijave.
- Korisnik potpisuje ugovor o sufinanciranju u propisanom roku i vraća ga FZOEU-u.


3. korak: izvođenje radova i plaćanja

- Izvođač radova izvodi ugovorene radove energetske obnove.
- Energetski certifikator provodi završni energetski pregled, izrađuje izvješće o završnom energetskom pregledu te izdaje energetski certifikat nakon obnove.
- Korisnik dostavlja FZOEU-u svu dokumentaciju za isplatu sredstva, koja se detaljno propisuje u javnom pozivu, 
- Rok za provedbu energetske obnove i dostavu dokumentacije za isplatu sredstva je 12 mjeseci od potpisivanja ugovora o sufinanciranju.
- FZOEU utvrđuje potpunost dokumentacije za isplatu te isplaćuje sredstva korisniku u roku 30 dana od primitka potpune dokumentacije za isplatu.
- FZOEU također zadržava pravo provedbe terenske kontrole izvedenih radova energetske obnove prije isplate sredstava i uskrate isplate sredstava ukoliko se utvrdi da energetska obnova nije izvedena u skladu s dokumentacijom za prijavu. 
- FZOEU može sredstva uplatiti izravno izvođaču radova temeljem Ugovora o ustupanju potraživanja (cesija), što se pobliže definira u javnom pozivu.

Ovim izmjenama Programa za razdoblje 2019.-2020. predviđa se poticanje sljedećih aktivnosti:

 • povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora:
  - energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr. – detalji se propisuju u javnom pozivu);
  - zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom;
 • cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE:
  - sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima;
  - sustavi na drvnu sječku/pelete;
  - dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda;
  - fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.Detaljne tehničke uvjete prihvatljivosti za gore navedene aktivnosti propisat će MGIPU i FZOEU u javnim pozivima. Pri tome mora biti ispunjeno sljedeće:

- Na javni poziv mogu se prijaviti samo obiteljske kuće koje su energetskog razreda (prema Q H,nd) minimalno D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj ili C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj;
- Za aktivnosti vezane uz vanjsku ovojnicu grijanog prostora obiteljske kuće, tehnički uvjeti se iskazuju preko U-vrijednosti komponenti ovojnice, a koje moraju biti strože od onih propisanih važećim Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada, sukladno dosadašnjoj praksi FZOEU-a;
- Svaka od prijavljenih aktivnosti na ovojnici mora biti cjelovita, tj. nije dopuštena djelomična obnova pojedinih dijelova ovojnice (npr. toplinska izolacija samo jednog vanjskog zida ili ugradnja samo jednog novog prozora). Ukoliko se prozori zamjenjuju djelomično, postojeći prozori koji ostaju na kući moraju zadovoljavati  uvjete iz Tehničkog propisa;

Za ostvarenje sufinanciranja potrebno je izraditi izvješće o energetskom pregledu obiteljske kuće i energetski certifikat prije obnove.

Ovim dokumentima utvrđuju se postojeća energetska svojstva kuće te se predlažu mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti. Predložene mjere moraju biti i razvidne u ponudi izvođača radova te u konačnici moraju biti i izvedene, što se potvrđuje završnim izvješćem o energetskom pregledu i energetskim certifikatom nakon završene energetske obnove kuće.

Troškove provedbe energetskog pregleda, izrade izvješća i energetskog certifikata prije i nakon obnove OK snose građani, tj. taj se trošak NE sufinancira od strane FZOEU

Za obiteljske kuće koje već imaju važeći energetski certifikat ne stariji od 13. studenog 2012. godine nije potrebno izrađivati novi energetski certifikat prije obnove, ukoliko na obiteljske kuće nisu primjenjivane mjere energetske obnove u razdoblju nakon izdavanja energetskog certifikata.


Maksimalni iznosi opravdanih troškova i bespovratnih sredstava po mjerama

 


Maksimalni iznos sufinanciranja može se ostvariti ako se provedu sve sljedeće aktivnosti:

 • Toplinska izolacija vanjske ovojnice
 • Zamjena vanjske stolarije
 • Ugradnja najaviše dva sustava obnovljivih izvora energije.

Taj maksimalni iznos sufinanciranja kojega je moguće ostvariti iznosi, u skladu s Tablicom, iznosi 204.000kn.

  Aktualnosti - Sve

IZDVOJENO